# Bez kategorii

Czy każdy może odziedziczyć spadek? Upewnij się, kto może zostać spadkobiercą

Spadkobiercą może być osoba fizyczna, która dożyła otwarcia spadku lub osoba prawna, która istnieje w chwili otwarcia spadku. Odziedziczyć spadek może również dziecko poczęte, choć nienarodzone w chwili otwarcia spadku, jeżeli urodzi się żywe. Wyjątkowo spadkobiercą może być fundacja, która zostanie wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu. Spadek mogą dziedziczyć również dzieci, bowiem zdolność dziedziczenia jest niezależna od posiadanej zdolności prawnej. W imieniu osób, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnej spadek przyjmują lub odrzucają ich przedstawiciele ustawowi.

Mogą jednak wystąpić takie okoliczności, w których sąd uzna spadkobiercę za niegodnego dziedziczenia, a wtedy będzie on traktowany tak jak ten, który spadku nie dożył. Osobą wobec której może zapaść taki wyrok jest spadkobierca, który dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu, albo mu w tych czynnościach przeszkodził jak i spadkobierca, który umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu odrobionego lub przerobionego przez inną osobę.

Wyłączoną od dziedziczenia, a precyzyjniej rzecz ujmując pozbawioną zachowku (bowiem ten akt dotyczy dziedziczenia testamentowego) może być również osoba, która została wydziedziczona. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko określone przesłanki pozwalają testatorowi na wydziedziczenie. Tylko osoba, która wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dopuściła się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci albo uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych może zostać wydziedziczona.