# Bez kategorii

Dział spadku – adwokat radzi – część 1

W praktyce, bardzo często zdarzają się sytuacje, w których spadek przypada więcej niż jednej osobie. Z tego powodu, po przeprowadzeniu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia należy spadek dokładnie podzielić pomiędzy spadkobierców. Można to zrobić umownie lub przed sądem.

Zgodnie z art. 1035 kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych.

Jak wskazuje art. 1036 k.c. spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W przypadku braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku. Termin „naruszenie uprawnień” należy interpretować stosunkowo szeroko, naruszenie może mieć różną postać, z zasady jednak dotyczy interesów majątkowych spadkobiercy związanych z działem spadku. Ponadto, orzekając o bezskuteczności rozporządzenia udziałem w przedmiocie należącym do spadku sąd określa przedmiotowy i podmiotowy zakres tej bezskuteczności.

Działu spadku spadkobierca może żądać w każdym czasie.

Przepis art. 1037 k.c. wskazuje, że dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.

Wymaga podkreślenia, iż jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Spadkobiercy mają swobodę w wyborze trybu działu spadku. Umowny dział spadku może nastąpić w postaci umowy pozasądowej, ugody sądowej zawartej w postępowaniu pojednawczym, ugody sądowej zawartej w postępowaniu nieprocesowym i ugody zawartej przed sądem polubownym. Do sądowego działu spadku dokonywanego na mocy orzeczenia sądu może dojść zarówno w postępowaniu nieprocesowym prowadzonym przed sądem państwowym, jak i w postępowaniu przed sądem polubownym.

 Regulacja z art. 1038 k.c. zakłada, iż umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku, zaś sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek. Warto pamiętać, że z ważnych powodów może być on jednak ograniczony do części spadku.