# Bez kategorii

Dział spadku – część 2 – adwokat radzi

Treść wniosku o dział spadku

Zgodnie z treścią art. 680 § 1 kodeksu postępowania cywilnego we wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. We wniosku wskazać należy także majątek, który ma być przedmiotem działu, jeśli nie został sporządzony spis inwentarza.

W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, trzeba również przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.

We wniosku o dział majątku współspadkobiercy powinni podać sądowi swój wiek, zawód, stan rodzinny oraz dane co do swych zarobków i majątku, a także zarobków i majątku małżonka, wyjaśnić, w jaki sposób korzystali ze spadku dotychczas, jak również podać inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie, co każdy ze współspadkobierców ma otrzymać ze spadku.

Powyższa regulacja znajduje odzwierciedlenie w linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, który w postanowieniu z dnia 11 marca 1985 roku, w sprawie o sygn. akt III CRN 52/85 zważył, iż skład majątku, który ma być przedmiotem działu spadku, sąd ustala w zasadzie na podstawie wyjaśnień uczestników, jeśli jednak zachodzą w tym względzie sprzeczności, rzeczą Sądu jest ich wyjaśnienie.

W każdym wypadku wymaga udowodnienia własność nieruchomości spadkowej. Umowa o dział spadku, zawarta w formie ugody sądowej, stanowi tytuł własności do wymienionych w niej nieruchomości o oznaczonej powierzchni i granicach. Brak takiego oznaczenia nieruchomości oraz znajdujących się na niej budynków czyni niemożliwym wykonanie postanowienia.

Właściwość sądu

Art. 628 k.p.c. stanowi o właściwości miejscowej sądu spadku, która jest właściwością wyłączną, i jednocześnie wskazuje kryterium rozstrzygające dla ustalenia właściwego sądu spadku – do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część – tzw. sąd spadku.

Jednak w przypadku postępowania działowego art. 683 k.p.c. przewiduje możliwość zmiany właściwości sądu. Na żądanie uczestnika działu, zgłoszone nie później niż na pierwszej rozprawie, sąd spadku może przekazać sprawę sądowi rejonowemu, w którego okręgu znajduje się spadek lub jego znaczna część, albo sądowi rejonowemu, w którego okręgu mieszkają wszyscy współspadkobiercy.

Skład i wartość spadku ulegającego podziałowi

Należy pamiętać, że jak przewiduje art. 684 k.p.c. to sąd ostatecznie ustala skład i wartość spadku ulegającego podziałowi. W przypadku, gdy istnieje spór co do uprawnienia żądania działu spadku lub w razie sporu między współspadkobiercami o to czy dany przedmiot należy do spadku, sąd może wydać postanowienie wstępne.

W postępowaniu działowym sąd rozstrzyga także o istnieniu zapisów zwykłych, których przedmiotem są rzeczy lub prawa należące do spadku, jak również o wzajemnych roszczeniach pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na spadek nakładów i spłaconych długów spadkowych.