# Bez kategorii

Przedawnienie roszczenia o zachowek

Roszczenie o zachowek jest roszczeniem majątkowym.

 → roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenie spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat 5 od ogłoszenia testamentu,

 → wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie → tutaj termin przedawnienia roszczeń należałoby liczyć od momentu, w którym zobowiązany zostałby wezwany do zapłaty, gdyby uprawniony do zachowku podjął taką czynność w najwcześniej możliwym terminie,

 → wniesienie powództwa przeciwko spadkobiercy testamentowemu o zachowek przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia o zachowek co do takiej kwoty, która zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez sąd przysługuje uprawnionemu do zachowku na dzień orzekania o nim –> wniesienie pozwu z żądaniem zapłaty zachowku przerywa bieg przedawnienia całego roszczenia, nawet jeżeli kwota zachowku okaże się wyższa od żądanej w pozwie,

 → w przepisach Kodeksu cywilnego nie określono terminu przedawnienia roszczeń w przypadku dziedziczenia ustawowego