# Bez kategorii

Testament holograficzny – jak samemu napisać ważny testament?

Testament holograficzny – jak samemu napisać ważny testament?

Testament holograficzny, czyli napisany własnoręcznie jest najbardziej osobistym zapisem ostatniej woli. Testator musi sporządzić go własnoręcznie pismem ręcznym, podpisać oraz opatrzyć datą. Ten ostatni element nie jest konieczny, aczkolwiek w pewnych wypadkach okazuje się bardzo pomocny.

Kto w ogóle może napisać testament?

Przede wszystkim musi to być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – a więc pełnoletnia i nie ubezwłasnowolniona. Dla tej czynności ustawodawca nie dopuszcza działania przez przedstawiciela, czy pełnomocnika. Ponadto ważność testamentu holograficznego przekreślić może brak świadomości testatora podczas jego sporządzania, jak również groźba oraz błąd w którym testator pozostawał, a co do którego istnieje przypuszczenie, że gdyby nie wystąpił to nie zostałby sporządzony testament tej treści.

Czy potrzebny notariusz, osoby trzecie?

Nie. Przy innych formach testamentu  ustawodawca wprowadza tego typu wymogi. Natomiast przejawem woli testatora w testamencie holograficznym jest sporządzenie go własnoręcznie i opatrzenie podpisem.

Co napisać, by majątek trafił do tego, do kogo chcemy?

Testator może dowolnie ukształtować swoje wolę. Zarówno co do całości majątku – wskazując spadkobierców, jak również co do poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład majątku. W tej drugiej sytuacji mówimy o tak zwanych zapisach zwykłych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by takie zapisy umieścić w testamencie holograficznym.
Ponadto dodatkowym zabezpieczeniem jest wymóg takiego interpretowania testamentu, by została wypełniona wola zmarłego – co, oczywiście, nie zawsze jest takie łatwe.

Czy powinienem wiedzieć coś jeszcze?

Najważniejsze o czym należy pamiętać to by sporządzić testament własnoręcznie i w całości pismem ręcznym – wydruk z komputera może nie zostać uznany za ważny testament. Ponadto ważne, by podpis znajdował się na końcu, ma on wieńczyć akt i potwierdzać wolę sporządzającego. Wszystko co znajdzie się poniżej podpisu nie zostanie uznane za przejaw woli testatora.