# Bez kategorii

Spis inwentarza, a wykaz inwentarza – różnice

 Spis inwentarza – dokonywany przez komornika,

→ zmierza do ustalenia składu i wartości całego spadku ( wszystkie pasywa, aktywa ),

→ zmierza do ograniczenia odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe,

→ spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza ma obowiązek spłacenia długów ujawnionych w inwentarzu i znanych mu,

postanowienie o spisaniu inwentarza z urzędu następuje w dwu wypadkach:

  1. a) gdy złożono oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a inwentarz nie był przedtem sporządzony (art. 644 kpc), oraz
  2. b) gdy sąd ustanowił kuratora dla zarządu spadku nieobjętego, jeżeli oczywiście inwentarz nie był przedtem spisany.

Wykaz inwentarza – dokonywany prywatnie przez samego spadkobierce,

→ sporządza się po przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i zawiera on wszelkie składniki majątkowe stanowiące aktywa spadku, do których wartości, stosowanie do nowelizowanego przepisu art. 1015 § 2 Kodeksu cywilnego, odpowiadać miałby za pasywa spadku (długi spadkowe) spadkobierca,

→ należy jednak być ostrożnym i nie zaniżać wartości przedmiotów umieszczonych w wykazie, która z teoretycznego punktu widzenia oznaczałaby mniejszą odpowiedzialność  za długi, jednak jeżeli wyjdzie na jaw że spadkobierca podstępnie to zrobił  nie będzie podlegał on ochronie wynikającej z dobrodziejstwa inwentarza, będzie wtedy odpowiadać całym swoim majątkiem za długi spadkowe .

Główną przyczyną wprowadzenia dodatkowo wykazu inwentarza były duże koszty sporządzenia spisu inwentarza, które ponosił spadkobierca.