# Bez kategorii

Przyjęcie i odrzucenie spadku – procedura w pigułce

W praktyce często spotykam się z pytaniami klientów, które dotyczą przebiegu postępowania w zakresie przyjęcia bądź odrzucenia spadku.

Jakie kroki trzeba podjąć aby skutecznie przyjąć bądź odrzucić spadek?

Przede wszystkim warto mieć na uwadze fakt, iż spadkobierca nie jest zobowiązany do nabycia spadku – do niego należy decyzja, czy chce dziedziczyć po zmarłym czy nie. W związku z tym w oznaczonym terminie, spadek można przyjąć albo odrzucić, poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku. Do tego momentu nabycie spadku ma charakter tymczasowy.

Spadkobierca może spadek przyjąć wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzucić.

 

Gdzie należy złożyć oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku?

Zgodnie z treścią art. 640 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone:

  1. przed notariuszem
  2. lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie.
  3. a także w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku.

W przypadkach opisanych w punktach 1 i 2 notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku. W przypadku składania oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed sądem, należy uiścić opłatę stałą w wysokości 50 złotych.

Jakie elementy musi zawierać oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, aby wywoływało skutki prawne?

Treść oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest ściśle określona przez polskiego ustawodawcę, powinno się w niej zawierać m.in. imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci czy tytuł powołania do spadku. Oświadczenie powinno również zawierać wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów.

Udokumentowania wymaga fakt śmierci spadkodawcy poprzez złożenie wypisu jego aktu zgonu albo prawomocnego postanowienia o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu, o ile nie został złożony wcześniej.

W jakiej formie trzeba złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w formie ustnej, wówczas sporządza się z niego protokół, podpisywany także przez składającego stosowne oświadczenie lub pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym przez notariusza albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

O przyjęciu lub odrzuceniu spadku zawiadamia się wszystkie osoby, które według oświadczenia i przedstawionych dokumentów są powołane do dziedziczenia, choćby w dalszej kolejności.