# Bez kategorii

Jak odrzucić spadek?

Odrzucenie spadku jest jednostronną czynnością prawną spadkobiercy. Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Oświadczenie takie może być również złożone w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku.  Notariusz lub sąd mają obowiązek niezwłocznego przesłania oświadczenia wraz z załącznikami do sądu spadku. Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym (czyli notariusz poświadcza własnoręczność naszego podpisu).

Oświadczenie o odrzuceniu spadku powinno zawierać:

  • imię i nazwisko spadkodawcy;
  • datę i miejsce jego śmierci;
  • miejsce jego ostatniego zamieszkania;
  • określenie tytułu powołania do spadku, (czy prawo do spadku przysługuje na podstawie testamentu czy ustawy);
  • podanie treści samego oświadczenia;
  • znane ci dane osób, które również należą do grona spadkobierców po zmarłym lub informacja o tym , że nie masz wiedzy o osobach czy też adresach takich osób.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania: w przypadku dziedziczenia testamentowego dniem dowiedzenia się o tytule powołania jest chwila powzięcia informacji o treści testamentu, natomiast w przypadku dziedziczenia ustawowego jest to data śmierci spadkodawcy. Bezskuteczny upływ tego terminu powoduje, że spadkobierca jest traktowany przez ustawodawcę jakby spadek przyjął (z dobrodziejstwem inwentarza).

Ustawodawca wyłączył możliwość odwołania oświadczenia o odrzuceniu spadku. Spadkobierca nie może zatem najpierw odrzucić spadku, a potem zmienić swoje oświadczenie woli i spadek przyjąć.