# Bez kategorii

Testamenty zwykłe – rodzaje testamentów cz. 1- adwokat radzi

W prawie polskim istnieje dość szeroki katalog form testamentów. Tradycyjnie dzieli się testamenty na zwykłe i szczególne. Testament zwykły charakteryzuje się tym, iż może być sporządzony przez każdą osobę mającą zdolność do czynności prawnych w każdym czasie. Kodeks cywilny dopuszcza sporządzenie testamentu zwykłego w 3 dopuszczalnych formach – testamentu holograficznego (własnoręcznego), notarialnego i alograficznego (urzędowego).

Testament holograficzny, czyli własnoręczny, opisany jest w art. 949 kodeksu cywilnego. Zgodnie § 1 powyższego artykułu spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Z treści wyżej wymienionego przepisu wynika zatem, że testament ten opiera się na pisemnym oświadczeniu woli spadkodawcy, a dla wywołania skutków prawnych wymaga się, aby spełniał 3 następujące warunki:

  • musi być w całości napisany własnoręcznie przez spadkodawcę,
  • podpisany przez spadkodawcę
  • oraz opatrzony datą.

Należy przy tym pamiętać o regulacji zawartej w art. 949 § 2 k.c., według której brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, treści testamentu lub wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Polski ustawodawca testament notarialny reguluje w art. 950 k.c, który stanowi, iż testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego. W związku z tym stosuje się do niego przepisy ustawy Prawo o notariacie. Formalne wymogi sporządzenia testamentu notarialnego regulują art. 79-95 pr. not. Statuują m.in. to, iż testament powinien być sporządzony przez notariusza lub asesora notarialnego, odczytany przez niego osobie składającej oświadczenie woli oraz podpisany w obecności przyjmującego oświadczenie. Uchybienie wymogom formalnym powoduje z reguły nieważność testamentu. Z formy testamentu notarialnego może skorzystać każda osoba fizyczna, także osoba głucha i głuchoniema, pod warunkiem, że notariusz upewnił się, iż treść dokonanej czynności prawnej jest dokładnie znana i zrozumiała dla testatora.

Testament allograficzny jest uregulowany w art. 951 k.c. Przewiduje on możliwość sporządzenia przez spadkodawcę testamentu w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Zgodnie z § 2 powyższego przepisu oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia, a protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków, jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu. Testator oświadcza swoją wolę ustnie – niemożliwe jest posługiwanie się innymi formami komunikowania, na przykład pismem, językiem migowym, dlatego zgodnie z art. 951 § 3 k.c. osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w sposób przewidziany w niniejszym artykule.