# Bez kategorii

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia – adwokat radzi

Czy można wyłączyć małżonka od dziedziczenia po śmierci spadkodawcy?

W praktyce zdarzają się przypadki, w których podczas toczącego się postępowania rozwodowego jedna ze stron umiera.

Czy małżonek spadkodawcy powinien dziedziczyć w sytuacji gdy spadkodawca wniósł pozew o rozwód z wyłącznej winy drugiego małżonka?

Czy istnieje możliwość wyłączenia małżonka od dziedziczenia w takim wypadku?

Instytucja, która służy możliwości wyłączenia małżonka od dziedziczenia opisana jest w art. 940 kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. Oznacza to, iż wystarczy aby spadkodawca przed śmiercią złożył do sądu pozew o rozwód lub separację – samo postępowanie nie musi być zakończone wyrokiem.
Kluczowe znaczenie ma również to czy żądanie separacji lub rozwodu było uzasadnione, tj. czy z treści pozwu oraz przedstawionych dowodów wynika odpowiednio zupełny lub zupełny i trwały rozkład pożycia oraz wina pozwanego małżonka – wtedy spełnione są przesłanki do tego, aby wyłączyć pozwanego małżonka od dziedziczenia po spadkodawcy.

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu – weryfikacji zasadności wcześniej wszczętego i umorzonego na skutek śmierci spadkodawcy postępowania rozwodowego dokonuje sądu spadku.

Wyłączenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem. Należy pamiętać, że wystąpienie do sądu z takim powództwem jest ograniczone terminem – wynosi on sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku.

Pozew podlega opłacie podstawowej w wysokości 30 złotych.