# Bez kategorii

Co musi zrobić spadkobierca po śmierci spadkodawcy?

W przeciągu 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku lub od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do dziedziczenia każdy powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Od spadkobiercy zależy również, czy zakres przysporzenia ograniczy (przyjmie z dobrodziejstwem inwentarza) czy też nie i przyjmie spadek wprost. W sytuacji, w której nie złożono stosownego oświadczenia w powyższym terminie, po nowelizacji Kodeksu Cywilnego, która weszła w życie  dnia 18 października 2015 roku, z mocy prawa spadkobierca przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Aby w świetle prawa stać się spadkobiercą, należy zainicjować postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy do wydziału cywilnego. Złożenie takiego wniosku podlega opłacie w wysokości 50 zł.

Stwierdzenie nabycia spadku może także nastąpić przed notariuszem, który sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego jest możliwe, gdy stawią się przed notariuszem wszystkie osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi. Notariuszowi należy przedstawić: akt zgonu spadkodawcy oraz akty urodzenia bądź małżeństwa spadkobierców (nie starsze niż 3 miesiące!). Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Opłata notarialna za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego wynosi ok. 100-150 zł. Za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka to 100 zł, a za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł. Do opłaty notarialnej należy doliczyć 23% VAT. Sporządzenie aktu u Notariusza jest możliwe jedynie wtedy, gdy nie ma wątpliwości co do osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku – w przeciwnym razie jedyną możliwością jest droga sądowa.

Obok stwierdzenia nabycia spadku dokonywanego przez sąd oraz poświadczenia dziedziczenia przez notariusza, od 17 sierpnia 2015 r. funkcjonuje w obrocie prawnym instytucja tzw. europejskiego poświadczenia spadkowego. Poświadczenie jest aktem, który potwierdza prawa do spadku lub prawa do poszczególnych przedmiotów spadkowych, jakie przysługują spadkobiercom, zapisobiorcom, wykonawcom testamentów lub zarządcom spadku i jednocześnie wywołuje jednolite skutki prawne we wszystkich państwach członkowskich bez potrzeby przeprowadzania jakiegokolwiek szczególnego postępowania.