# Bez kategorii

STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU – ZMIANY -ABC prawa spadkowego

Zgodnie z art. 1025 § 1 k.c. Sąd stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny. Złożenie takiego wniosku, celem zainicjowania postępowania, wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej od wniosku. Dotychczas opłata jaką wnioskodawca wnosił wynosiła 50 złotych. 

Niestety ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku znowelizowano art. 49 ust 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, który właśnie o opłacie od wniosku o stwierdzenia nabycia spadku stanowił. Obecnie opłata wynosi 100 złotych, jest więc drożej niż dotychczas. Warto wskazać, że poza wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku opłatę w wysokości 100 złotych winniśmy uiścić także od wniosku o:

  • zabezpieczenie spadku;
  • sporządzenie spisu inwentarza;
  • odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Warto także wskazać, że ustęp 2 tego artykułu wskazuje, że jeżeli wnioski te są umieszczone w jednym piśmie lub we wniosku o dział spadku to i tak obowiązani jesteśmy uiścić opłatę od każdego z nich odrębnie.

Pamiętajcie, że opłatę sądową można uiścić zarówno przelewem na rachunek bankowy jak i w kasie Sądu.