# Bez kategorii

Niegodność dziedziczenia

Kiedy spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego ?

  • jeżeli dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy,
  • jeżeli podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności,
  • jeżeli umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego

Uznanie za niegodnego następuje poprzez orzeczenie sądu.

Kto może żądać uznania za niegodnego ?

Żądać uznania za niegodnego może każdy kto ma w tym interes prawny, a więc osoby, które dziedziczyłyby w miejsce niegodnego.

Kiedy należy złożyć pozew ?

Pozew może zostać złożony w terminie 1 roku od momentu kiedy spadkobierca uzyskał informację o przyczynach niegodności , jednakże nie może to nastąpić  później niż w terminie 3 lat od śmierci spadkodawcy.   Po upływie tych terminów nie można już żądać uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.

Spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył.

Sprawa o uznanie spadkobiercy  za niegodnego dziedziczenia , jest sprawą majątkową w przypadku, której zachodzi obowiązek oznaczenia wartości przedmiotu sporu.