# Bez kategorii

Spadkodawca nie pozostawił testamentu – jak będzie wyglądało dziedziczenie po nim?

Nie powołanie do spadku żadnego spadkobiercy (nie pozostawienie testamentu przez zmarłego) powoduje, że dziedziczenie po nim przebiega zgodnie z przepisami ustawy. W pierwszej kolejności, w częściach równych, dziedziczy małżonek i dzieci, z zastrzeżeniem, że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż ¼ całości spadku. Co to oznacza w praktyce: majątek wynosi 75 000 zł. Spadkodawca pozostawił trzy córki, trzech synów i żonę. Osób do podziału jest 7, dzieląc w częściach równych każdy otrzymałby po 10 71 4 zł. Jednak jest to kwota niższa niż ¼, którą ustawodawca zabezpiecza dla małżonka zmarłej osoby zatem dziedziczenie ustawowe będzie wyglądało następująco: ¼ otrzyma żona( 18 750zł), a pozostała część – 56 250zł należy podzielić między 6 dzieci. Każde z nich otrzymałoby 9 375zł (1/6 z 56 250zł). W sytuacji, gdy dziecko spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku udział spadkowy przypada jego dzieciom w częściach równych. I tak np., jeżeli w powyższej sytuacji jeden z synów nie dożyłby dnia otwarcia spadku, a miałby dwie córki jego udział spadkowy – 9 375zł podzielony byłby po równo między córkami (każda z nich otrzymałaby 4 687,50zł.  Zapis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych. Przysposobionego traktuje się jak dziecko i w ten sam sposób dziedziczy majątek po zmarłym.

Jeżeli spadkodawca nie pozostawił po sobie dzieci to ustawa powołuje do dziedziczenia małżonka i rodziców zmarłego, przy czym dziedziczą oni odpowiednio ½ małżonek i po ¼ każdy z rodziców. Jeżeli ojcostwo nie zostało ustalone udział spadkowy matki zmarłego i małżonka wynoszą ½ majątku. Jeżeli jedno z rodziców  nie dożyło otwarcia spadku jego część przypada rodzeństwu w częściach równych. Kiedy którekolwiek z rodzeństwa nie dożyje otwarcia spadku (siostra/brat rodzica zmarłego, który  nie dożył otwarcia spadku) jego część przechodzi na dalszych zstępnych (analogicznie jak w prezentowanym powyżej przykładzie). Rodzice zmarłego mogą otrzymać cały majątek (w częściach równych, po połowie) tylko wtedy, kiedy nie pozostawił on po sobie zstępnych i małżonka.

Udział spadkowy małżonka wynosi ½ spadku jeżeli uprawnieni do dziedziczenia są jednocześnie rodzice, rodzeństwo i zstępni rodzeństwa spadkodawcy. Może on wystąpić z roszczeniem o zwiększenie udziału spadkowego o przedmioty urządzenia domowego, z których wspólnie lub sam korzysta za  życia spadkodawcy.

Dziadki dziedziczą dopiero w sytuacji, gdy spadkobierca nie miał ww krewnych. W braku osób uprawnionych do dziedziczenia z ustawy spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, jeżeli nie można go ustalić lub było to miejsce poza granicami kraju spadek staje się własnością Skarbu Państwa.

W razie separacji lub wystąpienia spadkodawcy  o orzeczenie rozwodu lub separacji z winy małżonka, a żądanie to było uzasadnione następuje wyłączenie przepisów o dziedziczeniu ustawowym względem małżonka(aby wyłączyć małżonka w ten sposób należy wytoczyć powództwo przez jednego ze spadkobierców w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o otwarciu spadku, jednak nie później niż jeden rok od dnia otwarcia spadku).